Stel binnen 14 dagen verzet in tegen Strafbeschikking

Het feit dat een Officier van Justitie in plaats van een rechter straffen oplegt, is zeker niet onomstreden. Fouten liggen dan ook op de loer en daar kan de onwetende burger het slachtoffer van worden. Bent u het niet eens met de straf, stel dan binen twee weken verzet in. Hoe dat moet, leest u verderop deze pagina. U kunt natuurlijk ook een advocaat inschakelen.

In nogal wat zaken die door de Officier van Justitie worden afgedaan, is er geen compleet proces verbaal. Dat betekent dat bijvoorbeeld niet alle informatie beschikbaar is over de opsporing van het strafbare feit. Vragen als: Was er wel voldoende redelijk vermoeden van schuld, is de verdachte gewezen op zijn zwijgrecht, werd hij (op tijd) in de gelegenheid gesteld een advocaat te raadplegen en zijn de regels aangaande eventueel gebruikte dwangmiddelen wel nageleefd, blijven soms onbeantwoord. Ook blijkt dat de Officieren van Justitie vaak strengere richtlijnen hanteren dan de rechtbanken. Met andere woorden: als uw zaak door een rechter was beoordeeld, had u mogelijk een lagere straf gekregen dan van de Officier van Justitie. Twijfelt u aan de juistheid van het dossier of de strafbeschikking? Stel op tijd verzet in!

Lees meer

Spijt van Strafbeschikking? Onderneem actie!

Wie het (achteraf) niet eens is met de straf die hij van de Officier van Justitie heeft gekregen, kan tegen de Strafbeschikking binnen twee weken verzet instellen. Deze termijn is heel belangrijk. Bent u te laat, dan is de Strafbeschikking onherroepelijk en kunt u niets meer tegen de straf doen!

Ik wachtte te lang met het instellen van verzet waardoor de straf vast kwam te staan. Had ik maar eerder een advocaat gebeld!  
- J. de V. Groningen -

Het gebeurt nogal eens dat mensen tijdens de zitting bij de Officier van Justitie een strafvoorstel accepteren waar zij later spijt van krijgen. Binnen 14 dagen na de dag waarop de verdachte met de inhoud van de Strafbeschikking bekend is geworden, kan er verzet worden ingesteld. De zaak wordt dan alsnog aan een onafhankelijke rechter voorgelegd.


Wat moet er in het verzetschrift staan?

Als u het niet eens bent met een Strafbeschikking kunt u daartegen verzet instellen. Hieronder kunt u zien wat er minimaal in het verzetschrift moet staan.

U leest in de Strafbeschikking waar u het verzet moet indienen of waar u het heen kunt sturen. U kunt dit zelf doen, maar het is beter een advocaat in te schakelen die met de gang van zaken bekend is. De termijn is immers maar kort en een foutje is zo gemaakt. Bent u te laat of aan het verkeerde adres? Dan loopt u grote kans dat uw verzet niet meer in behandeling wordt genomen. Stuur een kopie van de beslissing waartegen u in beroep gaat mee!

Wat schrijft u minimaal in het verzetschrift.

  • De datum van de Strafbeschikking.
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Het CJIB-nummer dat op de Strafbeschikking staat.
  • Welke instantie u de boete heeft gegeven.
  • Waarom u het niet eens bent met de opgelegde straf
  • Uw naam, adres en handtekening

Stuur altijd een kopie van de Strafbeschikking mee met uw verzetschrift. Dat is wel zo duidelijk!

Neem contact op

Afwijkende verzettermijn

Normaal gesproken is de termijn voor het instellen van verzet 14 dagen nadat u op de hoogte bent gekomen van de inhoud van de Strafbeschikking. Er is echter een uitzondering.

Is de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding opgelegd en is de geldboete niet hoger dan €340,-? Dan kunt u verzet indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van toezending. Na deze zes weken, is in verzet gaan niet meer mogelijk. Ook in dit geval moet u binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent van de strafbeschikking in verzet gaan.


Hoe gaat het verder na verzet?

Nadat de Officier van justitie uw verzetschrift heeft ontvangen, kan hij daaraan verschillende gevolgen verbinden. In de meeste gevallen legt hij de zaak voor aan de rechter.

U wordt dan opgeroepen voor een behandeling van uw zaak door de kanton- of Politierechter. Deze rechter gaat het dossier opnieuw beoordelen en uw zaak opnieuw behandelen. De Officier van Justitie kan op die zitting zijn eis wijzigen en een andere straf voorstellen dan hij eerder in de Strafbeschikking heeft gedaan.

Ook kan hij beslissen om de strafbeschikking in te trekken of aan te passen..

Seponeert de Officier van Justitie de strafbeschikking door deze in te trekken? Dan eindigt daarmee in beginsel de strafvervolging.

Past de officier van justitie de strafbeschikking aan? Dan ontvangt u een aangepaste beschikking. Gaat u akkoord, dan voldoet u aan de inhoud.
ent u het ook met de gewijzigde beslissing niet eens? Dan betaalt u niet. Uw verzet blijft gehandhaafd. De Officier van Justitie zal uw zaak dan aanbrengen op de zitting van de Kanton- of politierechter.

Op de strafbeschikking vindt u meer informatie over het instellen van verzet. Volg die instructies nauwlettend op.

Stel een vraag